ags-movers-moving-quote

Charta důvěrnosti

Společnost AGS splňuje platné právní předpisy týkající se ochrany soukromí a osobních údajů, vždy respektuje váš soukromý život a chrání informace, které jí poskytnete.

Sběr a zpracování vašich osobních údajů probíhá v souladu s ustanoveními zákona č. 78-17 ze dne 6. ledna 1978 o informačních technologiích, databázích a svobodách v platném znění, v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a volným pohybem těchto údajů a dle zrušené směrnice 95/46.

Ustanovili jsme chartu důvěrnosti, která vám pomůže zcela bezpečně procházet naše webové stránky a komunikovat na nich. Vyhrazujeme si právo změnit tuto chartu v souvislosti se změnami provedenými na webových stránkách společností AGS nebo v platných právních předpisech.

 

1. Shromážděné osobní údaje


1.1. Online formuláře na webových stránkách

Shromážděné osobní údaje jsou údaje, které dobrovolně poskytnete vyplněním jednoho z online formulářů na webové stránce; tímto formulářem žádáte o sdělení ceny jedné ze služeb, které na našich webových stránkách nabízí společnosti AGS, anebo vyjadřujete svůj názor, zda jste spokojeni s nabízenými službami.

Shromážděné osobní údaje zahrnují:

 • vaše kontaktní údaje: příjmení, jméno, poštovní adresu, telefonní číslo (pevnou linku anebo mobilní číslo), emailovou adresu;
 • případně v případě žádosti o cenovou nabídku stěhovacích služeb anebo skladování nábytku se jedná o údaje související s navrhovaným přesunem: adresa určení a adresa nakládání, plánované datum stěhování, důvod stěhování (změna zaměstnání nebo jiný důvod), jakékoliv zvláštní požadavky spojené se stěhováním (skladování nábytku a přesun auta);
 • případně v případě žádosti o cenovou nabídku přepravy auta se jedná o údaje související s přepravou daného auta: adresa místa určení a místa vyzvednutí, plánovaný den přepravy a značka a model vozidla;
 • případně v případě žádosti o cenovou nabídku na balíkové služby se jedná o údaje týkající se této služby: adresa dodání a adresa vyzvednutí, plánovaný den odeslání a počet balíků.

Společnost AGS nebude standardně schopna poskytovat služby nabízené na svých stránkách, zejména nebude schopna vypracovat požadované nabídky, kontaktovat vás a reagovat na vaše recenze a připomínky, pokud jste si to tak přáli.

 

1.2. Cookies


Pokud k tomu dáte souhlas, může společnost AGS při každé návštěvě webových stránek automaticky shromažďovat informace pomocí cookies ukládajících se do zařízení, které používáte (do počítače, tabletu, mobilního telefonu, smartphonu); souhlas můžete kdykoliv odvolat.

Cookies je malé množství informací uložených webovým prohlížečem na zařízení, které používáte (počítač, tablet, mobilní telefon, smartphone). Cookies mohou být uloženy trvale nebo dočasně. Trvalé soubory cookies jsou uloženy v zařízení po dobu nejvýše třinácti (13) měsíců. Dočasné soubory cookies zmizí při každém zavření prohlížeče.

Cookies se používají k:

 • zajištění správného fungování webu, umožnění veškerých služeb, které web nabízí, a to zejména při online žádosti o cenovou nabídku, k přihlášení se k odběr aktualizací a bulletinů, návštěvě portálu, dohledávání odeslaných předmětů, vyplňování online inventáře a vyplňování průzkumu spokojenosti;
 • snadnějšímu procházení webu, zejména zapamatování si údajů o připojení (IP adresa) a informací souvisejících s vašimi online žádostmi o cenové nabídky;
 • provádění údržby webu a vytváření statistik návštěvnosti, zejména určení počtu návštěvníků webu, nejnavštěvovanějších stránek, doby, po kterou jste byli připojeni, druhu použitého prohlížeče, stránek, ze kterých jste se dostali na web, vyhledávače, který jste použili, a geografické polohy, ze které jste vstoupili na webu.

AGS obdrží váš souhlas ještě před uložením souborů cookies.

Můžete změnit konfiguraci prohlížeče tak, aby soubory cookies buď přijímal nebo odmítal a aby zablokoval nebo smazal soubory cookies, které již byly do vašeho prohlížeče uloženy.

Dále můžete nakonfigurovat software prohlížeče tak, aby se soubory cookies ukládaly na počítači anebo naopak, aby byly odmítány buď systematicky nebo v závislosti na tom, kdo je vydal. Software prohlížeče můžete nakonfigurovat i tak, abyste byli ještě před uložením cookies do počítače požádáni o souhlas, zda chcete soubory cookies přijmout nebo ne.

Každý prohlížeč je nakonfigurován ke správě souborů cookies. Konfigurace je popsána v nápovědě prohlížeče a pomocí těchto informací můžete změnit preference související s cookies:

Také můžete navštívit webovou stránku Národní komise pro informační technologie a svobody („CNIL“), kde na následující adrese naleznete pokyny pro konfiguraci nejčastěji používaných prohlížečů: http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/conseils-aux-internautes/ nebo se v prohlížeči, který používáte, podívejte do sekce „Nápověda“.

Budete informováni, že pokud se rozhodnete odmítnout cookies, je možné, že nebudete moci využívat mnoho funkcí webových stránek. Společnost AGS odmítá jakoukoliv odpovědnost za následky spojené se špatnou výkonností webu, která souvisí s nemožností ukládat nebo přenášet soubory cookies potřebné ke správnému fungování.

 

2. Zpracování osobních údajů


AGS je správcem vašich osobních údajů

Společnost AGS zpracovává vaše osobní údaje z důvodu následujících činností:

 • zpracování žádostí o cenové nabídky, zasílání cenových nabídek, kontaktování uživatele po vypracování cenové nabídky anebo z důvodu vypracování přesnější cenové nabídky;
  kontaktování uživatelů, kteří o to na webu požádají;
 • reakce na názory a komentáře, které zanechali uživatelé;
 • Reply to views and comments left by users
 • reakce na otázky a stížnosti uživatelů a poskytování služeb zákazníkům;
 • vytváření a spravování osobních účtů zákazníků: osobní údaje budou použity k identifikaci zákazníka a umožní mu přístup k určitým funkcím webu, zejména ke sledování průběhu služeb;
 • provádění operací týkajících se marketingu, například kontaktování uživatelů s obchodními nabídkami a aktualizacemi;
 • zasílání aktualizací a bulletinů;
 • provádění průzkumů spokojenosti;
 • organizování propagačních akcí;
 • analyzování osobních údajů uživatelů s cílem poskytnout jim relevantní obchodní nabídky a informace;
 • testování a vylepšování webové stránky a nabízených služeb;
 • spravování žádostí k přístupu, k editaci nebo vymazání, k zanechání námitek a omezování zpracování a přenositelnosti osobních údajů uživatelů.

 

3. Příjemci osobních údajů


Vaše osobní údaje obdrží autorizovaný personál od klienta nebo marketingového či obchodního oddělení společnosti AGS a autorizovaní zaměstnanci zpracovatelů údajů využívaných společností AGS, kteří potřebují přístup k osobním údajům z důvodu plnění úkolů, zejména poskytovatelé IT služeb a poskytovatelé technických služeb.

Společnost AGS se zavazuje, že nesdělí vaše osobní údaje žádné třetí straně bez vašeho výslovného a předchozího souhlasu, a kromě níže uvedených okolností:

 • společnost AGS může být v souladu se zákonem a na základě soudního řízení, sporu anebo jakéhokoliv nároku, který může být proti ní podán, požádána, aby zveřejnila vaše osobní údaje;
 • společnost AGS také může zveřejnit vaše osobní údaje, pokud se domnívá, že je to v zájmu národní bezpečnosti, dále je zveřejnění nezbytné nebo vhodné při uplatňování práva nebo z jakéhokoliv jiného důvodu veřejného zájmu;
 • společnost AGS rovněž může zveřejnit vaše osobní údaje, pokud se domnívá, že je toto zveřejnění nutné k podpoře dodržování této klauzule, k ochraně její činnosti nebo z důvodu ochrany vás samotných;
 • společnost AGS smí, v souladu se zákonem, předat v případě restrukturalizace veškeré osobní údaje nabyvateli.

 

4. Období uchovávání


Vaše osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k dosažení záměru, pro který byly shromážděny a zpracovány.

Jakékoliv vaše osobní údaje, které se využívají z důvodu marketingu, jsou uchovávány po dobu tří (3) let od okamžiku, kdy byly shromážděny.

Jakékoliv vaše osobní údaje, které byly shromážděny pomocí souborů cookies, jsou uchovávány po dobu třinácti (13) měsíců od okamžiku, kdy byly shromážděny.

AGS se zavazuje zničit vaše osobní údaje či je zanonymizovat, jakmile skončí období nezbytné k dosažení cílů, pro které byly zpracovávány.

 

5. Marketing


AGS nabízí bezplatné předplatné aktualizací a bulletinů. Předplatitelé pravidelně obdrží informace o AGS, dopravě a mezinárodním stěhování. Pokud neudělíte svůj výslovný souhlas, společnost AGS se zavazuje nepoužívat vaše osobní údaje pro účely marketingu, zejména pro zasílání propagačních zpráv, novinek, předplatného bulletinu nebo jakoukoliv jinou činnost související s poskytováním informací.

Svůj souhlas s přijímáním marketingových zpráv můžete kdykoliv odvolat kliknutím na příslušný odkaz, který je součástí zasílaných elektronických marketingových zpráv, úpravou nastavení ve vašem osobním účtu nebo odesláním e-mailu na adresu confidential@ags-globalsolutions.com .

 

6. Vaše práva


Legislativa týkající se ochrany osobních údajů vám poskytuje řadu níže uvedených práv.

Právo přístupu umožňuje kdykoli přístup k vašim osobním údajům.
Právo na nápravu umožňuje upravit jakékoli osobní údaje, které jsou nepřesné nebo neúplné.
Právo na námitku vám umožňuje vznést námitku proti zpracování osobních údajů, pokud k tomu máte oprávněné důvody.
Právo na omezení zpracování umožňuje omezit zpracování vašich osobních údajů v případech uvedených v úplném seznamu platných právních předpisů.
Právo na přenositelnost dat umožňuje shromažďovat osobní údaje, které se vás týkají a které jste poskytli společnosti AGS, a předat je jinému zpracovateli údajů za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
Právo na vymazání umožňuje vymazat vaše osobní údaje, a to v případech uvedených v úplném seznamu platných právních předpisů.
Kdykoliv můžete odvolat souhlas se zpracováním vašich osobních údajů společností AGS.

Dále máte právo určit, co se stane s osobními údaji po vaší smrti – můžete vypracovat pokyny (obecné nebo specifické) týkajících se uchovávání, vymazání nebo předání těchto osobních údajů. Tímto jste informováni, že si můžete svobodně určit osobu odpovědnou za realizaci vašich pokynů a kdykoliv můžete tyto pokyny změnit nebo stornovat.

Jste oprávněni uplatnit svá práva týkající se přístupu, oprav, vymazání, námitek a omezení zpracování a přenositelnosti údajů, vypracování pokynů týkajících se uchovávání, vymazání nebo předání osobních údajů po vaší smrti a vyjádřit přání zrušit souhlas se zpracováním osobních údajů kontaktováním společnosti AGS prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Společnost AGS vynaloží maximální úsilí, aby vyhověla vašim požadavkům v přiměřené lhůtě, avšak vždy ve lhůtách stanovených platnými předpisy.

Společnost AGS přijme veškerá nezbytná opatření k ověření totožnosti osoby, která podává žádost, aby zabránila riziku podvodných žádostí.

Dále máte právo podat u příslušných soudů žalobu u CNIL na společnost AGS, pokud se domníváte, že společnost AGS porušila vaše práva související s osobními údaji. Pokud se zjistí, že k porušení práv došlo, budete mít nárok na plnou a účinnou náhradu škody, kterou jste utrpěli.

Dále máte právo nepodléhat rozhodnutí založenému výhradně na automatizovaném zpracování údajů včetně profilování, které zapříčiní právní účinky, jež se vás týkají či vás významným způsobem ovlivňují.

 

7. Bezpečnost osobních údajů


Společnost AGS vyvíjí maximální úsilí a přijímá veškerá vhodná opatření, aby zajistila bezpečnost a důvěrnost vašich osobních údajů, zabránila jejich poškození či zkreslení a zabránila neoprávněným třetím stranám v přístupu k nim a jejich zneužití.

Pokud se domníváte, že byl váš účet zneužit, okamžitě kontaktujte prostřednictvím následující adresy společnost AGS: confidential@ags-globalsolutions.com.

Společnost AGS zavádí technická a organizační opatření, aby zajistila odpovídající úroveň zabezpečení vašich osobních údajů, jedná se zejména o:

 • správu a kontrolu přístupu k osobním údajům;
 • instalaci monitorovacího softwaru do IT sítě společnosti AGS;
 • instalaci antivirového softwaru a firewallu;
 • ochranu a šifrování osobních údajů;
 • omezení přístupu na server pomocí uživatelského jména a hesla;
 • pravidelné posuzování všech metod ochrany;
 • šifrování IT komunikace s partnery společnosti AGS;
 • ochrana aktuálně používaných fyzických dokumentů;
 • uložení starých fyzických dokumentů do bezpečného archivačního skladu.
Get a quote